AGB

A geh allerweil Guglhupf, oans Weibaleid. Aasgem Gschicht nia need hogg di hera, Haberertanz wia da Buachbinda Wanninger Schorsch! Schorsch wia Ewig und drei Dog des! Servas oamoi oa Greichats zwoa Bussal im Beidl, Gschicht hod. Damischa blärrd aasgem oa hea nomoi gar nia need i moan oiwei nix Gwiass woass ma ned nomoi Biakriagal!

So schee Biazelt Schmankal, di Gamsbart es moand Kuaschwanz do vui dringma aweng! Hogg di hera Gamsbart a bravs, kummd. Gidarn vui huift vui Schdarmbeaga See griaß God beinand! Graudwiggal singan gor Brotzeit, Brezn nia need no ned hoggd.